mini mixxes – season 5

💿WELCOME TO SEASON 5 OF MINI MIXXES💿

KS1 MIXXES:

MINI MIXX 46 – 10 minutes

1. skate. 2. you’re welcome. 3. i don’t like it, i love it.

MINI MIXX 47 – 10 minutes

1. shivers. 2. you’re welcome. 3. skate.

MINI MIXX 48 – 9 minutes 

1. i don’t like it, i love it. 2. walk the dinosaur. 3. hair in the air.

MINI MIXX 49 – 10 minutes 

1. runaway baby. 2. wings. 3. shivers.

MINI MIXX 50 – 10 minutes 

1. move your feet. 2. skate. 3. faith.

MINI MIXX 51 – 10 minutes 

1. you’re welcome. 2. shivers. 3. malibu.

MINI MIXX 52 – 12 minutes 

1. addiction. 2. eye of the tiger. 3. i don’t like it, i love it.

MINI MIXX 53 – 10 minutes 

1. CAN’T STOP THE FEELING. 2. HAIR IN THE AIR. 3. WALK THE DINOSAUR.

MINI MIXX 54 – 12 minutes 

1. september. 2. shivers. 3. addiction.

KS2 MIXXES:

MINI MIXX 55 – 11 minutes 

1. handclap. 2.beat it. 3. Dancing in the mirror.

MINI MIXX 56 – 11 minutes 

1. just got paid. 2. handclap. 3. beat it.

MINI MIXX 57 – 10 minutes 

1. dancing in the mirror. 2. don’t start now. 3. just got paid.

MINI MIXX 58 – 10 minutes 

1. lonely. 2. juice. 3. beat it.

MINI MIXX 59 – 11 minutes 

1. NEVER FORGET YOU (CARDIO). 2. handclap. 3. RUNAWAY (CARDIO).

MINI MIXX 60 – 11 minutes 

1. beat it. 2. just got paid. 3. let’s get it started.